مقاله درباره مطالعه روند جديد اقتصاد در جهان

مقاله درباره مطالعه روند جديد اقتصاد در جهان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

 

مطالعه روند جديد اقتصاد در جهانارزشهاي تجاري دوسويهگروه گزارش (بخش نخست)

با تغيير شكل اقتصاد طي سه دهه اخير، جهان شاهد تولد شيوه هاي جديدي از دادوستد چه به صورت بومي و چه بين المللي بوده است. شيوه هاي نوين اقتصاد در سطح جهاني حركت خود را مديون ابزارهاي تكنولوژيكي جديد مانند رشد و بكارگيري اينترنت و رايانه هاي بسيار حساس و هوشمند مي دانند كه اين دو يعني اقتصاد و فناوريهاي نوين آنچنان در هم گره خورده اند كه ايست يكي موجب توقف ديگري خواهد شد.يكي از شاخه هاي مهم و اصلي اقتصاد در سطح جهاني موضوع تجارت است كه با دور شدن از قالب هاي سنتي خود و ورود به عصر آمار و رقم، ماهيتي جديد به خود گرفته است و حاصل اين تغيير ماهيت جهاني تجارت الكترونيك است كه از آغاز آن مدت زمان طولاني نمي گذرد. فعاليتهاي تجاري به صورت الكترونيك در كشورهاي پيشرفته رشد بي سابقه اي داشته و با سرعت در سطح جهان در حال گسترش است. آنچه كه موسسه هاي جهاني و تخصصــــي برآورد كرده اند نشان مي دهد كه گستره فعاليت تجارت الكترونيك تا سال 2006 به طور متوسط تا 71 درصد رشد خواهد داشت.بنابراين عقيده، تجارت الكترونيك تنها به خريد و فروش از طريق شبكه اينترنت محدود مي شود. اما اين موضوع كه گستردگي فعاليت اين نوع تجارت تمامي تراكنش هاي مالي - تجاري ميان سازمانها، بنگاه ها و افراد را در سراسر جهان در برمي گيرد، عقيده برتري است، در تعريفي كه از سوي كنسرسيوم صنعت (COMMERCE NET) در اين باره ارايه شده، آمده است: تجارت الكترونيك، استفاده از كامپيوترهاي يك يا چند شبكه براي ايجاد و انتقال اطلاعات تجاري مي باشد كه بيشتر با خريد و فروش اطلاعات، كالاها و خدمات از طريق اينترنت همراه است.به نظر مي رسد با رشد استفاده از اينترنت، تجارت الكترونيك يكي از مهمترين مسايلي است كه فراروي دولتها و ملت ها قرار گرفته است. ديري نخواهد پاييد كه اين شيوه جديد در تجارت، كل ساختار تجاري و عمليات بازرگاني را در سطح جهان دگرگون سازد. پس ضرورت وجود يك زيرساخت اطلاعاتي فراتر از توانايي هاي فعلي، حتمي مي باشد تا اين زيرساخت بتواند باعث ايجاد جهشي بزرگ در اين صنعت شود.طرح جدي موضوع فناوري اطلاعات در كشورمان و اهتمامي كه به آن در برنامه چهارم توسعه و تصريح آن در چشم انداز بيست ساله شده، حاكي از ارزش IT و تاثيرات مهم آن در تجارت و اقتصاد است. يكي از بااهميت ترين تاثيرات فناوري اطلاعات در حوزه اقتصاد، اثرات IT بر تجارت و كسب و كار مي باشد تا آنجا كه E.BUSINESS و كسب و كار الكترونيك موجب تحولات اساسي در تبادلات بازرگاني در سطح جهاني شده است.نبايد فراموش كرد كه رسالت اصلي تجارت الكترونيك فقط ارتباط نيست بلكه پي ريزي و تقويت روابط تجاري است به همين علت تجارت الكترونيك را انقلابي مي دانند كه در حال تغيير روشهاي تجارت، خريد و حتي تغيير نحوه تفكر انسانهاست. شايد لازم باشد كه ما نيز فرصتهاي حاصل از اين تحول تكنولوژيك را باتوجه به ملاحظات ملي خود غنيمت شمرده و از امكانات و نتــــــايج مثبت آن بهره مندي بيشتري داشته باشيم.تدبير نيز، گزارش ويژه فروردين سال 84 خود را به بررسي نتايج حاصل از پياده سازي يا به كارگيري Itدر تجارت، امور دولتي، آموزش و مسايل مالي و اقتصادي چون بانكداري طي چند سال اخير در كشورمان اختصاص داده و از نگاه و زاويه ديگري اثرگذاري فناوريهاي اطلاعاتي را بر اقتصاد، صنعت و رشــــد كسب و كار در كشور مطالعه كرده است.در اين گزارش ويژه باهم دلايل حركت سازمانها به سوي كسب و كار الكترونيك و مطالعه محدوديت هاي اين شيوه جديد را در كشورمان از نگاه صاحبنظران مي خوانيم.در پايان نتايج حاصل از بكارگيري IT در دو كشور كانادا و چين نيز آمده است. اساتيدي كه اين بار نيز با ما در رسيدن به اهداف اين گزارش ويژه همكاري كرده اند، عبارتند از:- آقاي دكتر نوروز كهزادي، عضو شوراي عالي صادرات كشور و رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران.- آقاي دكتر فرهاد وارث، مدير عامل شركت رايانه پيوند(وابسته به سازمان مديريت صنعتي) توسعه در اقتصاد نوينتوسعه اقتصاد به عنوان موضوعي از علم اقتصاد بنابه ماهيت و روش اين علم از دانش بشري، باتوجه به تحول شرايط كسب و كار و واقعيات اقتصادي طي دهه هاي اخير، تكوين يافته است و به موازاتي كه جهان از اقتصاد سنتي به اقتصاد نوين گذر كرده است، نظريات توسعه اقتصادي نيز تجديد شـده اند.ايـن مطلب از ســوي آقاي دكتر سيد شمس الدين حسيني مديركل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني طي يك سخنراني در كنفرانس كسب و كار الكترونيك بيان شد.وي معتقد است اقتصاد امروز به جهات مختلف به اقتصاد دانش (ECONOMY KNOW LEDGE) مبدل شده است.اقتصادهاي مبتني بر دانش، كــالاهاي دانش بر را كه سهم عمده ارزش افزوده آنهــا بـه دانش، برمي گردد، توليد و در محيط هاي الكترونيكي نظير اينترنت مبادله مي كنند. در اقتصاد نوين كه از اركان آن انقلاب فناوري ارتباطات و اطلاعات است. مرزهـــاي ملي كم رنگ و جابه جايي عوامل توليد، كالاها و خدمات تسهيل و در يك كلام جهاني شده است و در اين فضا، پارادايم توسعه دانش بر نيز مطرح شده است. در توسعـــــــــــــه دانش بر(KNOWLEDGE INTENSIVE DEVELOPMENT) شكاف اصلي بين كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي كمتر تـــــوسعه يافته، شكاف ايـده و دانش (IDEAS GAP) است. كسب و كار الكترونيك (E-BUSINESS) تجديد در فرآيندهاي سنتي كسب و كار با بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات است و پيشرفتي عميق و فراگير در فرآيندهاي تجاري ازنظردانش پايـــــه در كسب و كار (BASED BUSINESS - KNOWLEDGE) ايجاد كرده است. كسب و كار الكترونيك به يكي از واقعيت هاي برجسته اقتصاد نوين تبديل شده است و در برنامه هاي توسعه ملي و استراتژيك بنگاهها بااولويت به آن نگــريسته مي شود، لذا براي اقتصاد ايران نيز كـــه در چشم انداز بيست ساله خوددانايي محوري، تعامل بااقتصاد جهاني و رقابت مند شدن را هدف قرار داده است، ضرورت مي يابد.كشور ايران 1/12 درصد از كل مساحت مناطق خشكي جهان را در اختيار و از نظر وسعت در رتبه هجدهم جهان قرار دارد. از نظر جمعيت نيز با سهم مشابهي از جمعيت جهان (1/12 درصد)، در رتبه شانزدهم قرار دارد. در كنار وسعت سرزمين و نيروي انساني سرشار، با داشتن منابع عظيم نفت، گاز، مس و... به لحاظ طبيعي، كشوري غني محسوب مي شود، اما به رغم اين مواهب(ENDOWMENTS) از نظر نماگرها و شاخص هاي اقتصادي جايگاه شاياني ندارد.از نظر توليد ناخالص داخلي(GDP) بر حسب معيار برابري قدرت خريد(PPP) با 375 ميليارد دلار در سال 2002 در رتبه بيست و دوم جهان قرار دارد و سهم آن 0/86 درصد است. GDP ايران براساس ارزش برابري دلار در اين سال 112/9 ميليارد دلار، به لحاظ سهم 0/35 درصد و به لحاظ رتبه در جايگاه 33 جهان است.سهم ايران از صادرات جهاني (حتي با در نظر گرفتن صادرات غيرنفتي) بسيار پايين و معادل 0/39 درصد است و با 28/8 ميليارد دلار در سال 2002 در رتبه 44 جهان قرار دارد (سهم صادرات با تكنولوژي بالا در اقتصاد ايران 0/15 درصد يعني در واقع نزديك به صفر مي باشد). به لحاظ واردات نيز سهم ايران 0/34 درصد و با حجم 22 ميليارد دلار در سال 2002، در رتبه 43 جهان قرار دارد.توليد ناخالص داخلي سرانه ايران در سال مزبور بر حسب(PPP) حــــدود 5500 دلار مي باشد (اين عدد برحسب نرخ برابري دلار 1720 دلار است) و در مجموع ايــران با رتبه 98 جزو كشورهاي با درآمد پايين تر از متوسط قرار مي گيرد. نرخ تورم در ايران در چنددهه اخير همواره دورقمي بوده است و با 15/3 درصد در سال 2002، شانزدهمين كشور با تورم بالا در جهان بوده است. ايران شصت وپنجمين كشور به لحاظ بيكاري است، نرخ بيكاري در اقتصاد ايران دورقمي است و با 12/8 درصد بيكاري، در سال 2002 مواجه بوده كه از مشكلات اصلي اقتصادي به شمار مي آيد.شاخص توسعه انساني ايران (براساس گزارش توسعه جهاني سال 2003) در سال 2001- 0/719 و رتبه آن در جهـــــان 106 مي باشد كه در رده كشورهاي با توسعه انساني متوسط قرار مي گيرد و با كشورهاي توسعه انساني بالا نظير نروژ، سوئد و استراليا (حدود 0/94)، شكاف چشمگيري دارد.در كنار شاخص هاي فوق مي توان وضعيت ايران به لحاظ شاخص هاي فناوري اطلاعات و همچنين برخي نماگرهاي اقتصاد الكترونيكي را در جدولهاي زير ملاحظه نمود.همان طور كه مشاهده مي شود، ضريب نفوذ يارانه در ايران 6/97 است كه از متوسط جهان (9/22) پايين تر است، ميزان خدمات ميزباني اينترنت در ايران با متوسط جهان فاصله چشمگيري دارد و در مجموع شكاف ديجيتالي ايران كه مي تواند نمودي از شكاف دانش تلقي شود، بسيار چشمگير است.باتوجه به شكاف توسعه ايران، تدبير براي كاهش و پركردن آن ضرورت مي يابد. هدفگذاري هاي دولت در برنامه چهارم توسعه نيز كاهش شكاف توسعه است. افزايش رشد متوسط به 8 درصد، افزايش بهره وري كل عوامل توليد به 2/5 درصد، افزايش صادرات كالايي به 63 ميليارد دلار، كاهش تورم به كمتر از ده درصد، كاهش نرخ بيكاري به 8/4 درصد و سرانجام افزايش شاخص توسعه انساني به 0/82 درصد اهدافي هستند كه بي ترديد، بدون تامين الزامات اقتصاد نوين و توسعه دانش بر (E- DEVELOPMENT) حاصل نخواهد شد. به عنوان مثال چنانچه بنا باشد 2/5 درصد از رشد 8 درصد پيش بيني شده، از محل بهره وري محقق شود، لاجرم بايد منابع و عوامل تجهيزكننده آن فراهم شود. بااين توصيف برنامه ريزان و فعالان اقتصاد ايران براي دسترسي به اهداف چشم انداز بيست ساله و سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه نظير (كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه...)، (كارايي و بازدهي اقتصادي)، (تحقق رشد اقتصادي پيوسته و با ثبات...)، (...تحقق رقابتمندي كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي...)، بايد به فضاي اقتصاد نوين و شرايط جديد كسب و كار توجه كنند.در همين راستا و همانگونه كه عنوان شــد، كسب و كار و تجارت الكترونيكي با شتاب و فراگيري خيره كننده، متضمن فرصتهايي است كه بهره گيري از آن يك ضرورت است، چرا كه در غيراين صورت به شكاف بيشتر اقتصاد ملي ما با اقتصاد جهاني در فضاي اقتصاد نــوين و كسب و كار جديد تبديل مي شود. به اين ترتيب بايد به E-C/E-B ، (1) با اولويت در اسناد توسعه فرابخشي و بخشي توجه شود و به عنوان محتـــواي فعاليتها و برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت، مورد تاكيد قرار گيرد. توسعه مشتري مداريآقاي دكتر بهروز زارعي، عضو هيات علمي دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران معتقد


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,400 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file7_1650043_7453.zip73.5k

پاورپوینت آشنايي با RAID

پاورپوینت آشنايي باRAID لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*  فرمت فايل:powerpoint (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد اسلاید :18 RAID •مخفف عبارت   Redundant Array of Inexpensive Disks •تعريف : سازماندهی چند ديسک ارزان به گونه ای که يک ديسک با حجم حافظه زياد و کارايی بالا به نظر برسد. پخش داده (Data striping) و افزونگی (Redundancy) •مهمترين مفاهيمی که بايد در طراحی و پياده سازی ديسک ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه