مقاله درباره نقش آهن در بدن

مقاله درباره نقش آهن در بدن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

 

در بين فلزات ضروري براي زندگي آهن فراوانترين و مهمترين است كه در تعداد بسيار زيادي از واكنش هاي بيوشيمي مصرف مي شود. آهن وقتي با پورفيبرين تركيب و داخل پروتين مناسب قرار گرفت . نه تنها بطور برگشت پذيري با اكسيژن پيوند مي يابد و بلكه در تعدادي از واكنش هاي حياتي اكسيد اسيون ،احياء شركت مي نمايد چون آهن غير آلي بسيار سعي است روندهاي ويژه اي جهت جذب انتقال و ذخيره آن بكار مي رود. تحت شرايط طبيعي هوموستار آهن بطور دقيقي حفظ مي گردد ولي برخي حالات باليني مختلف مي تواند منجر به كمبود و يا افزايش پيش از حد شود .

حالات ،آهن فراوانترين عنصر از عناصري است كه به مقدار بسيار كم در بدن وجود دارد . اين عنصر در جداول در سنتز هموگلوبين به كار مي رود . ميزان آهن كل بدن 2500 ميلي گرم مي باشد كه تقريباً ؟آن به صورت پيوند با مولكول «هم» مي باشد براي توليد يك ميلي متر ليتر گلبول سرخ ،يك ميلي گرم آهن لازم است و روزانه 20 تا 25 ميلي گرم براي خونسازي «هماتوپوئيزيس» مصرف مي شود كه 95 درصد اين مقدار از طريق آهن حاصل از چرخه طبيعي گلبول سرخ و كاتابوليسم هموگلوبين بدست مي آيد. آهن جزء اساسي هموگلوبين ،ميوگلوبين (در سلول هاي ماهيچه اي ) و بعضي از آنزيم ها (در اكثر سلول هاي بدن) است 3/2 از آهن تمام بدن يا بيشتر در اريترون (نورموپلاست ،اريتروسيست ها) است. هر ميلي متر از گويچه هاي قرمز بدن حاوي حدود يك ميلي گرم آهن است .

«جايگاه آهن در بدن انسان »:

هموگلوبين: بيشترين و مهمترين جايگاه آهن در بدن هموگلوبين است كه بطور طبيعي حاوي 3 گرم آهن مي باشد از نظر وزن هموگلوبين حاوي 34/.% آهن مي باشد بنابراين 1ميلي ليتر آهن است 1 ميلي ليتر گلبول قرمز حاوي 1 ميلي گرم آهن است اندازه جايگاه آهن در كم خوني و پلي سيتي يقين مي نمايد .

ذخيره آهن : آهن در بدن جايگاه به دو شكل وجود دارد شكل فري تين و هموزيرزين ،فري تين از پروتين آپومزي بوده است ،هموسيدرين غالباً در سلول هاي سيستم رتيكواندو تليال وجود دارد . ولي تحت شرايط پالتولوژيك تقريباً بر مقدار زياد در همه نسوج بدن انباشته خواهد شد . دانه هاي فري تين در هموسيدرين توسط ميكروسكوپ الكتروني مشاهده شده ا ست . هموسيدرين در آب غير محلول است و مي توان آن را توسط ميكروسكوپ در مقاطع بافتي رنگ شده و مغزاستخوان بصورت توده يا دانه هايي كه داراي پيگمان با انعكاس طلائي است مشاهده نمود اين دانه ها حاوي تقريباً 25 تا 30 درصد آهن بر حسب وزنشان مي باشد .

ميوگلوبين : ميوگلوبين از نظر ساختمان ؟هموگلوبين بوده ، با اين تفاوت كه ميوگلوبين مونومريك است . هر مولكول ميوگلوبين مركب از يك گروه «هم» بوده كه توسط حلقه اي طويلي از رشته پروتئيني كه مشتمل بر تقريباً 150 اسيد آمينه مي باشد احاطه شده است وزن مولكولي آن 17000 و 34/.% وزنش آهن است مقدار كمي ميوگلوبين در تمام اسكلت و سلول هاي عضله قلب موجود بوده كه بعنوان انتقال دهنده اكسيژن بكار مي رود تا بر ضد ضايعات سلولي كه در طول محدوم سازي اكسيژن رخ مي دهد .عمل محاظت را انجام دهد.

محل يا مخزن ناپايدار آهن: مخزن ناپايدار آهن تصوري است كه از مصالعات كينتيك آهن بدست آمده است . زماني كه آهن پلاسما را ترك مي كند بنظر مي رسد با تركيبات واسطه ي كه احتمالاً پروتيني است پيوند قابل برگشت در سطح غشاء يا درون نورموپلاست كه در حال ايجاد است .

جايگاه آهن در نسوج : آهن پارانشيمال يا نسوج بطور طبيعي مقدارش 6 تا8 ميلي گرم است اين آهن شامل سيتوكروم ها ، انواع مختلف آنزيم ها مي باشد ، اگر چه جايگاه كوچكي است ولي يكي از جايگاههاي بي نهايت حياتي است .

جايگاه انتقالي : در حدود 3 ميلي گرم است و آهن در آن جا داراي ترن اوراست زيرا فعال ترين جايگاه است . كه حداقل ده بار در هر 24 ساعت انجام مي گيرد . جايگاه انتقالي راه واسطه اي نيز مي باشد زيرا بدان و سيطه آهن در جايگاه هاي ديگر مي تواند مبادله گردد. آهن انتقالي با پروتين هاي خاصي بنام ترانسفرين پيوند مي شود . كه يكي بتاگلوبين بوده كه در حدود 80000 وزن مولكولي دارد . در هر يك باز انشعاي مولكول گليكوپروتين كروي قرار گرفته كه در هر يك از اين محل ها يك اتم سه ظرفيتي مي تواند پيوند شود يا بعبارتي ديگر بر روي دو محل مذكور مكان خاص پيوند آهن اشغال شده است .

توزيع تركيبات آهن دار :

پروتين هاي آهن دار بر دو دسته «هم» heme و غير هم nanheme not heme تقسيم مي شود . آهن وابسته به «هم» در كمپلكس پورفيرين – آهن داخل مي شود و شامل آهني است كه در هموگلوبين مأمور حمل اكسيژن است مقداري نيز در ميو گلوبين و كاتالاژها و پر اكسيد ازهاي خاص و پروتين هاي حامل اكسترون سيتو كرمي وارد مي گردد. قسمت «غير همي » شامل پروتين هائي است كه داراي تركيباتي با تعداد زيادي باندهاي آهن گوگردي مي باشد مانند فلاومتالو پروتين ها ،گزانتين اكسيد از الدهيد دهيدروژ تاژ و مواد ديگري كه اغلب به زنجيره تنفسي متصل اند اين گروه شامل ترانسفرين (حامل آهن) ،لاكتوفرين و مزتين (پروتين هاي ذخيره كننده آهن ) مي باشد .

نقش عمده ي آهن در پستانداران حمل O2 بعنوان قسمتي از پروتين هم و در حقيقت به عنوان قسمتي از هموگلوبين مي باشد O2 همچنين به پروتين هم عضلاني ميوگلوبين متصل است . بدون آهن سلول ها قابليت انتقال اكسترون و متابوليسم انرژي خود را از دست مي دهند و در ساخت هموگلوبين سلول هاي خوني قرمز اختلال ايجاد مي شود كه منجر به كم خوني و كاهش انتقال O2 به بافت ها مي گردد.

آهن هم در افراد طبيعي 20 تا 30 درصد و در افراد مبتلا به فقر آهن 40 تا50 درصد جذب مي شود جذب آهن غير ه مپروسيد ميزان محلول بودن آن درقسمت بالاي روده كوچك تحت تأثير قرار مي گيرد . كه بر شدت بر تعادل مهار كننده اما افزايش دهنده هاي جذب بستگي دارد. بخشي از آهن غير هم از آلودگي در حين توليد مواد غذايي حاصل مي شود. مثال استفاده از ظروف آهني براي پخت براي تميز و يا محيط با ؟ پايين اين آهن به راحتي حل نمي شود. اگر چه سهم قابل توجيهي از آن احتمالاً براي جذب در دسترس خواهند بود.

جذب آهن:

جذب غالباً در دئودنوم و ژژنوم فوقاني انجام ميشود. سلول هاي روده ا ي فقط به اندازه جبران آهن دفع شده آهن جذب مي كنند به طور طبيعي 10% از 20-10 آهني كه روزانه در رژيم غذايي معمولي خورده ميشود جذب مي گردد هم بسيار سهلتر از آهن غير آلي جذب مي شود. متاسفانه كمبود گوشت در غذاي بسياري از مردم سراسر جهان ،دسترسي به اين منبع بسيار خوب را محدود كرده است .

مقدار آهن جذب شده به عوامل زير بستگي دارد . 1- مقدار و نوع آهن موجود در غذا 2- وجود و يا عدم منابع ديگر مواد غذايي 3- وضع اسيديته معده 4- ترشحات لوزالمعده 5- وضع ذخيره آهن بدن 6-فعاليت مغز استخوان 7- وضعيت يافته هاي روده .

تنظيم مقدار جذب آهن با اوپتيموم و پتانسيل احياي آن است در صورت كمبود شديد آهن بدن مي تواند قدرت جذب خود را تا 30% بالا ببرد تا بتواند جبران كمبود آهن را بكند آهن فقط به صورت مزوس داراي فعاليت بيولوژيكي است ( Fe++) . به طور طبيعي حالت اسيدي (يا PH پايين ) باعث تسهيل تبديل آهن به صورت قابل جذب آن مي شود در حاليكه خنثي و قليايي ايجاد آهن به شكل مزيك (Fe+++) مي كند و جذب را كاهش مي دهد .

احتياجات آهن : براي سنتز طبيعي هموگلوبين و ساير پروتين هاي آهن دار بدن بايد مقدار كمي آهن از طريق مخاط روده جذب گردد براي مردان بالغ و طبيعي مقدار آهن جذب شده معادل همان مقداري است كه اكثراً از طريق مدفوع دفع مي شود . اين مقدار تقريباً 1 ميلي گرم در روز است در طول دوره رشد و يا وقتي كه خون از دست داده شود نياز به آهن بيشتر نياز دارد .

مهار كننده ها مانند فيتات ها و پلي فنل ها از طريق تشكيل پليمرهاي بزرگ نامحلول عمل مي كنند و قابليت حل شدن غذا را كاهش مي دهند فيتات نه تنها جذب آهن بلكه ساير عناصر ضروري كم مقدار را مهار مي كند چنانچه ارتباط آن با كوتاهي قد در كودكان از طريق نقش آن در كمبود روي است علت اصلي نقش مهاري سيوس در جذب آهن است افزايش دهنده ها مانند اسكوربيك آهن مزيك را به آهن مزو احياء مي كنند كه


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file8_1650044_5084.zip59k

پاورپوینت آشنايي با RAID

پاورپوینت آشنايي باRAID لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*  فرمت فايل:powerpoint (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد اسلاید :18 RAID •مخفف عبارت   Redundant Array of Inexpensive Disks •تعريف : سازماندهی چند ديسک ارزان به گونه ای که يک ديسک با حجم حافظه زياد و کارايی بالا به نظر برسد. پخش داده (Data striping) و افزونگی (Redundancy) •مهمترين مفاهيمی که بايد در طراحی و پياده سازی ديسک ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه